Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, địa chỉ: 38 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Quang Trung, thành phố KonTum, tỉnh KonTum